Åbn hovedmenuen

Den danske rødliste

en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø
(Omdirigeret fra Dansk Rødliste)

Den danske rødliste er en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlistesystemet er udviklet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN ( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Systemet er udviklet til at kunne benyttes på både globalt, nationalt og regionalt plan. Rødlistesystemet er udviklet for at danne et grundlag for en vurdering af naturens mangfoldighed og udviklingen i denne og som et redskab til at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen, som Danmark ratificerede i 1994.

Rødliste

Citronhaj (næsten truet)

Citronhaj
(næsten truet)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Moderat truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Dagsommerfuglearten Kejserkåbe er på den danske rødliste med kategorien EN (Moderat truet), hvilket betyder, at der er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand her i landet i nær fremtid
Kategori EN (moderat truet) i den danske rødlistes system. Øvrige betegnelser: CR står for kritisk truet, VU for sårbar og NT for næsten truet.

Nationalt er der udgivet rødliste-vurderinger i Danmark siden midten af 70'erne. Frem til midten af 80'erne blev de udgivet af forskellige interesseorganisationer, hvorefter offentlige institutioner overtog arbejdet. De seneste optællinger offentligtgjort i 1997 og fornyet efter IUCNs system i 2005 er de gældende i dag. Den danske rødliste ratificeres af et udvalg nedsat af Miljøministeriet. Her sidder repræsentanter fra Miljøministeriet fra hhv. Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser, amterne Frederiksborg Amt, Nordjyllands Amt, Storstrøms Amt og Vejle Amt, interesseorganisationer f.eks. Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, universiteter – dvs. Botanisk institut på Københavns Universitet og museer f.eks. Zoologisk Museum, Naturhistorisk Museum og Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Opgørelsen for 1997 viste, at 2.799 arter af de i alt ca. 10.600 behandlede arter inden for 19 plante- og dyregrupper anses for at være i fare for at forsvinde fra den danske natur, mens 343 arter anses for at være helt forsvundne. Opgørelsen for 2005 behandlede 2.209 arter, hvoraf 558 er forsvundne eller truet.

Opdatering 2003-2010Rediger

I juni 2014 udsendte Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, bogen ”Danmarks truede arter. Den danske rødliste”. Her vurderes det at 1.526 arter er truede, ud af 8.169 arter der hører hjemme i Danmark, og som i perioden 2003-2010 har kunnet vurderes i overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af rødlistesystemet. I alt er 10.581 arter blevet gennemgået, men for 2.412 arter har man skønnet, at den eksisterende viden for er for ufuldstændig til at man kan gennemføre en vurdering.[1]

Rødlisten er især brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter. Den giver ikke anvisninger på, hvad der kan gøres for at sikre arternes beståen, men den kan bruges i prioriteringen af fredningsopgaver for stat, regioner og kommuner.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger