Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å

Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å er et Natura 2000-område der består af habitatområdet H137 areal på 3.400 hektar, hvoraf 11 ha er statsejet. Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.1 Kalundborg[1] i Kalundborg- , Holbæk- og Sorø Kommuner.

Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å
StoreAamose Mullerup2.jpg
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Kalundborg-, Holbæk- og Sorø Kommuner
Areal 3.400 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 156

(91D0)

Arter
Habitatområde nr. 156
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Området består to delområder, hvor den vesttlige del omfatter vandløb og vådbundsarealer langs Bregninge Å. Det andet,østlige område dækker Skarresø og vandløb og vådbundsarealer (Åmosen) langs Åmose Å og Øvre Halleby Å opstrøms Øresø Mølle. Langs Bregninge Å findes udstrakte pilekrat og rørskov stedvis med vældpræg. Særligt interessant er forekomsterne af den truede naturtype rigkær langs Bregninge Å. Nord for Løgtved Plantage ses rigkær i mosaik med den prioriterede naturtype avneknippemose og den sjældne søtype kransnålalgesø. Sump-vindelsnegl er kendt fra rigkær og rørsump flere steder i området, bl.a. fra Viskinge Mose og fra rørsump ved Strids Mølle foruden fra en overvågningslokaliteten i Gammelrand Mose.

 
Udsigt over Skarresø.

En stor del af Natura 2000-området er dækket af skovnaturtyper, primært de to prioriterede typer, skovbevokset tørvemose Åmose Å-området og elle- og askeskov i Bregninge Å-området.[2]

NaturtilstandRediger

Områdets småarealer med nedbrudt højmose har overvejende ringe tilstand, hvilket primært skyldes uhensigtsmæssig hydrologi og tilgroning med vedplanter. Områdets tidvis våde enge og rigkær er overvejende i moderat eller god tilstand. Skovnaturtyperne er generelt i god tilstand.[2]

FredningerRediger

Området omkring Kongemosen og Sandlyng Mose i Åmosen i den østlige del af Natura-2000 området blev fredet pga. sine mange kulturarvsfund tilbage i 1993. Det fredede areal omfatter 230 hektar. Den generelle beskyttelse omfatter vandløb, moser, enge og søer og vandhuller over en vis størrelse.[3]

Se ogsåRediger

Kilder og henvisningerRediger