Natura 2000-område nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000-område nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov ligger i morænelandskabet mellem Helsingør og ÅlsgårdeNordsjælland. Det strækker sig sydpå fra Øresundskysten. Det består af et habitatområde H114 og har et areal på 896 hektar og det meste af området er statsejet og er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
Hammermølle Skov ved Bøgeholm Sø set mod nordvest
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Helsingør Kommune
Areal 896 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov ligger i Region Hovedstaden
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
Natura 2000-område nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

56°3′29″N 12°32′45″Ø / 56.05806°N 12.54583°Ø / 56.05806; 12.54583

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Områdebeskrivelse redigér

Jordbunden er stedvis sandet og næringsfattig, og terrænet danner flere steder højderygge hvorimellem der ligger ofte langstrakte søer og moser.

Det naturmæssigt rige og varierede område domineres af en varieret skov med gamle træer og bevoksninger en del steder. Det rummer også ganske mange søer, hvoraf nogle tidligere blev reguleret til vandforsyning af industri i Hellebæk, foruden åbne arealer med både næringsrige og meget næringsfattige moser. I området indgår desuden et stort åbent, tidligere dyrket, men nu mest græsklædt område i Hellebæk Kohave.

 
Hammermøllen i Hellebæk ligger i området

Kohaven græsses af kreaturer og græsningen omfatter tillige dele af skoven. Området rummer skovtyper på både næringsrig, næringsfattig, våd og tør bund. I gamle hule træer, der vokser med god lystilgang, er der bl.a. fundet den sjældne bille eremit og tidligere den lille stellas mosskorpion. Nogle steder, hvor skoven har morbund, vokser mosset grøn buxbaumia på skrænter langs skovvejene.

I Teglstrup Hegn ligger den næsten intakte, næringsfattige højmose Skidendam. Andre af moserne rummer sur, næringsfattig hængesæk eller kalkholdigt rigkær. På tør, sur bund findes enkelte artsrige overdrev og endog små hedearealer. Langs kysten findes et mindre åbent område af grå/grøn klit.

I området findes større og mindre søer af bl.a. sønaturtyperne brunvandet sø og [[søbred med småurter]]. I flere af områdets vandhuller yngler der stor vandsalamander og mindst et sted stor kærguldsmed.

I dele af området findes bestande af spidssnudet frø og utvivlsomt også af arter af flagermus. Disse arter indgår ikke i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, men er generelt beskyttede efter andre regler (såkaldte bilag IV-arter). Der findes også rødlistede arter som moseperlemorsommerfugl, dværgvandnymfe og højmosemosaikguldsmed. Der yngler også sortspætte og lille flagspætte.

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H 114 og ligger i Helsingør Kommune i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Øresund [1]

Fredninger redigér

Ved Hellebækgård blev 446 ha fredet i 1950.[2]

Se også redigér

Eksterne kilder og henvisninger redigér

  1. ^ "Vandplan 2.3 Øresund" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 12. august 2018. Hentet 21. oktober 2018.
  2. ^ Om fredningen på fredninger.dk