Natura 2000-område nr. 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

Natura 2000-område nr. 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand består af består af habitatområde nr. H107. Natura 2000-området ligger på den nordlige del af halvøen Hindsholm og de kystnære dele af farvandet omkring Fyns Hoved, stenrevsområdet Lillegrund samt de to beskyttede lavvandede kystlaguner Lillestrand og Fællesstrand med de mange øer og halvøer. Området ligger i Kerteminde Kommune, i vandplanoplandene 1.10 Odense Fjord[1]. Hele området omfatter ca. 2.192 ha, hvoraf ca. 1.960 ha består af hav og 44 ha er statseje.

Natura 2000-område nr. 107
Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand
Bakkerne ved Fynshoved.jpg
Bakkerne ved Fyns Hoved set mod nord
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Kerteminde Kommune
Areal 2.192 ha, hvoraf ca. 1.960 ha består af hav ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådetRediger

Område er udpeget for at beskytte de store og artsrige arealer med kalkoverdrev samt de marine naturtyper. Området omfatter nogle af Fyns største og bedst udviklede kalkoverdrev med forekomst af mange sjældne plantearter, herunder flere sydeuropæiske steppeplanter. Den rødlistede trekløftalant har flere voksesteder i områdets overdrev.

Strandengene er generelt veludviklede og artsrige. Området er levested for bl.a. stor vandsalamander, strandtudse og spidssnudet frø. Det nedbørsfattige og solrige klima giver også gode levevilkår for flere arter af krybdyr som hugorm, snog og markfirben, og området er et vigtigt yngle- og rasteområde for vandfugle.

Også Stenrevsområderne har et rigt dyre- og planteliv. På sandbunden ses bevoksninger af ålegræs i 4-6 meters dybde, men dækningsgraden er lav på grund af områdets eksponerede karakter. Marsvin er udbredt i farvandet omkring Fyn med særlig stor hyppighed bl.a. omkring Fyns Hoved.

 
Korshavn med Mejlø i baggrunden

Mejlø VildtreservatRediger

Omrkring Mejlø og Enø mellem Korshavn og Lillestrand er der udpeget et 64 hektar stort vildreservat for at beskytte ynglefuglene i området. Der er nogle gange op mod 1000 par vandfugle der yngler på øerne, især ederfugl, stormmåge, sølvmåge, havterne, strandskade og tejst har her sit eneste ynglested ved Fyn. Derfor er der adgang forbudt på øerne, og i en 50 meter zone omkring dem i yngletiden.[2][3]

 
Tornen og Fællesstrand set mod øst fra Fyns Hoved

FredningRediger

Fyns Hoved med overdrev, krumodder og kystskrænter omkring lagunen Fællesstrand og Korshavn, i alt 90 ha, er fredet af flere omgange, i 1936, 1960, 1965, 1968 og 1975. [4]

 
Vestkysten ved Fyns Hoved set mod nord

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord
  2. ^ Bekendtgørelse om Reservatet på retsinformation.dk/
  3. ^ Iflg. informationstavle på stedet 2015
  4. ^ Om fredningen på fredninger.dk