Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors sø og Vandet sø

Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors sø og Vandet sø består af de store klitarealer syd for Hanstholm, samt de to store, kalkrige søer, Nors Sø og Vandet Sø. Klitområdet består for en stor del af arealer med klithede og klitlavninger, med mange næringsfattige søer. Der findes også andre klittyper, samt kalkoverdrev, sure overdrev og rigkær i området. En del af Tved og Vilsbøl Klitplantager indgår også i området. Øst for byen Hansholm ligger Hanstholmknudens langstrakte kystskrænt (Habitatområde nr. 220) der også indgår i naturplanområdet.

Vullum Sø
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Thisted Kommune
Areal

H24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø: 5.738 ha

H220 Hanstholm Knuden: 388 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H24

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H220
Naturtyper:

 • Grå/grøn klit (2130)*
 • Klithede (2140)*
 • Havtornklit (2160)
 • Grårisklit (2170)
 • Klitlavning (2190)
 • Kalkoverdrev (6210)
Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Området har et rigt fugleliv og er hjemsted for en række meget sjældne planter. Den sjældne plante liden najade findes i Nors Sø, som det eneste sted i Danmark. Som fuglelokalitet er området vigtigt for bl.a. tinksmed, hjejle, trane, mosehornugle, sædgås og nordisk lappedykker.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Et forslag til handleplan er i høring i sommeren 2012 [1]. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21.

Natura 2000-området ligger i Thisted Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak.

Arealfordeling redigér

I habitatområde 220, Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø er der 4.543 hektar §3-beskyttet natur, som fordeler sig sådan:

 • Vandløb 16 km
 • Hede 3.019 ha
 • Eng 3 ha
 • Mose 518 ha
 • Overdrev 49 ha
 • Sø 954 ha

I habitatområde H220 Hanstholm Knuden er der 323 hektar beskyttet natur, som fordeler sig sådan:

 • Hede 306 ha
 • Mose 0,4 ha
 • Overdrev 17 ha

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. F22 redigér

Fugle:

 • Rørdrum (Y)
 • Sædgås (T)
 • Trane (Y)
 • Hjejle (Y)
 • Tinksmed (Y)
 • Mosehornugle (Y)

Naturfredning redigér

I naturpplanområdet indgår to store naturfredninger: Nors Sø samt Tved og Vilsbøl Klitplantager blev fredet i 1980, i alt 2.273 hektar [2]. I Hanstholm Vildtreservat er et areal på 3.399 hektar fredet [3]. Ved hanstholmknuden blev 23 hektar i 1975 fredet for at sikre og beskytte de geologiske, botaniske og landskabelige værdier i kalkskrænten [4].

Se også redigér

Kilder og henvisninger redigér