Natura 2000-område nr. 51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

Natura 2000-område nr. 51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs er et EU-habitatområde (H49) ved Begtrup Vig og langs vest- og sydkysten af Helgenæs, der har et areal på i alt 1.771 hektar, og omfatter en kyststrækning på ca. 16 km af kysten fra Strands i nord til Lushage på østsiden af Helgenæs. Omkring 3/4 af Natura 2000-områdets 1771 ha udgøres af hav og omfatter Begtrup Vig og farvandet langs kysten ud til 10 meters dybde.

Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs
Helgenaes og Begtrup Vig.jpg
Helgenæs og Begtrup Vig set fra Trehøje i Mols Bjerge
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Syddjurs Kommune
Areal 1771 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper
Strandeng ved Sletterhage set fra fyret

Vestkysten af Helgenæs fra Fejrup til Ørby rummer stejle kystskrænter, og mellem Helgenæs og fastlandet ligger en smal landtange med fortidsmindet Dragsmur. På østsiden, mod Ebeltoft Vig er der kysthede på det flade marine forland neden for stenalderhavskrænten. Både syd for Strands og ved Stavsøre på nordkysten af Helgenæs ligger store og landskabeligt meget værdifulde områder med hævet havbund og krumoddesystemer. Nord og øst for Sletterhage på sydspidsen af Helgenæs ligger kystskrænter og sandede overdrev, som hører til blandt de største samlede græslandsarealer i landet.

Af det samlede areal på 1771 ha er 295,7 ha (67 % af landarealet) omfattet naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på:

  • 1,1 km vandløb
  • 5,3 ha sø
  • 21,6 ha mose
  • 22,0 ha fersk eng
  • 27,6 ha hede
  • 32,7 ha strandeng
  • 186,6 ha overdrev

Desuden er der 23,9 ha med skov eller plantage , hvoraf 17 ha er fredskov.

Draget mellem Mols og Helgenæs og Begtrup Vig

Ved landtangen der forbinder Helgenæs med Mols er der fredet et område ved Dragsmur og Ryes Skanser [1] og ved Ørby Klint er 25 ha fredet over en to kilometer lang strækning [2]. Den nordlige del af området er en del af Nationalpark Mols Bjerge.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Syddjurs Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.7 Århus Bugt.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger