Natura 2000-område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Natura 2000-område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov er et EU-habitatområde (H49), der har et areal på i alt 5.572 hektar, hvoraf 1537 ha er statsejet. Området rummer også fuglebeskyttelsesområde nr. F34. Natura 2000-området ligger ved israndslinjen fra sidste istid; Mod nord og vest er landskabet domineret af smeltevandssletter, mens det mod øst består af kraftigt kuperet morænelandskab og tunneldale. Det indeholder enestående naturværdier med mange sjældne arter og naturtyper, bl.a. forskellige typer af hede samt indlandsklitter og enekrat. Heder og klitter findes især ved Kolpendal Hede, Sepstrup Sande og Vrads Sande i den nordlige del, og Kongsø Hede længere mod syd. I landskabet forekommer mange lavninger med hængesæk af tørvemosser, og særligt i Palsgård Skov findes flere forekomster af intakte og delvis nedbrudte højmoser, heraf flere skovbevoksede.

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
Bøgelund Banke.jpg
Bøgelund Banke nordøst for Vrads set fra naturstien på den nedlagte jernbane
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Silkeborg- Ikast-Brande- og Horsens Kommune
Areal 5.572 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Knap 2/3 af arealet er dækket med skov eller plantage. Palsgård Skov rummer både løv- og nåleskov. Området rummer store arealer (>150 ha) med skovnaturtypen Bøg på mor med Kristtorn, mens de andre skovnaturtyper på udpegningsgrundlaget forekommer i mindre omfang. De bøgedominerede skovnaturtyper findes primært i Velling Skov, hvor store dele udlagt som naturskov. Nåletræsplantager som Skærbæk, Snabegård og Kongsø Plantager

I de udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del, særligt i Ansø Enge, udspringer en række mindre vandløb, der samles og bliver til Salten Å (habitatområde 48, Natura 2000-område nr. 52). I den sydlige del findes flere større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattig søer (lobeliesøer), bl.a. Hampen Sø og de fredede Tingdalsøer ved Kongsø Hede. I den sydøstlige del af området strækker sig et kuperet ådalslandskab med to næringsrige søer: Halle Sø og Stigsholm Sø, som er en del af vandløbssystemet. I tilknytning til ådalssystemet findes arealer med surt overdrev, rigkær og hængesæk.

Ansø Enge set fra Blæsbjerge
Den opstemmede Kolsø i Skærbæk/Store Hjøllund Plantage

FuglebeskyttelsesområderRediger

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 34

§3-naturtyperRediger

Af det samlede areal på 5572 hektar er de 1468 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på:

NaturfredningerRediger

Inden for området er der 4 større fredninger:

IværksættelseRediger

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Silkeborg- Ikast-Brande- og Horsens Kommuner, og naturplanen er koordineret med vandplanen for hovedvandoplandene Randers Fjord og Ringkøbing Fjord.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger