Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen er et habitatområde (H62), fuglebeskyttelsesområde (F43) og Ramsarområde der har et areal på i alt et areal på 27.684 ha, hvoraf de 21.810 ha er selve fjorden (de sydlige cirka 2/3-dele af den, afgrænset af en linje fra Ringkøbing til Hvide Sande), mens 5.875 ha er land. Store arealer bl.a. ved udløbet af Skjern Å, på Tipperne og ved Nymindestrømmen vest og syd for Nymindegab, er statsejede.

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen
Ringkøbing Fjord ved Bork Havn.jpg
Ringkøbing Fjord vest for Bork Havn
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune.
Areal 27.684 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Ringkøbing Fjord er en stor lavvandet brakvandsfjord, omgivet af store strandengsarealer, med småsøer og enge, f.eks. ved Værnengene og Tipperne, der danner en halvø i den sydlige ende af fjorden. På den østlige side af halvøen findes lavvandede vader og på sydvestsiden findes flere klitpartier, bl.a. Store- og Lille Mjøl og Bjålum Klit.

Ved Nymindestrømmen findes en række søer af naturtypen næringsrig sø med et samlet areal på 82 ha. I den østlige side af Ringkøbing Fjord ligger øen Klægbanken der for en stor del er bevokset med tagrør.

Ved fjordens østside omfatter området Skjern Ås udløbsdelta og her støder planområdet op til Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å. Ud for deltaet ligger øen Høje Sande, hvor der nogle år yngler skestork.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 43Rediger

Ynglefugle:

Trækfugle:

SøerRediger

I område er der kortlagt 10 søer der er større end 5 ha.

I NymindestrømmenRediger

I Nymindestrømmen er der 5 søer. Nymindestrømmen er en del af det gamle sydgående afløb fra Ringkøbing Fjord og var indtil 1911 eneste afløb fra Ringkøbing Fjord og dermed også fra Skjern Å. Efter at den nuværende sluse i Hvide Sande blev bygget (indviet i 1931) sandede Nymindestrømmen til som afløb fra Fjorden, og blev gradvist den uforurenede alkaliske ferskvandssø der kendes i dag. Vandstrømmen går nu fra syd mod nord med afløb til Ringkøbing Fjord. Dog er søens nordlige bassiner i perioder påvirket af indstrømmende saltvand fra Ringkøbing Fjord. Nymindestrømmen består af 5 bassiner, hvor de to sydligste tilhører naturtypen næringsrig sø (3150) og de tre øvrige bassiner tilhører naturtypen lagune (1150). I den sydlige del af søerne er fundet Rødlig vandaks (Rødliste-art), Liden vandaks, Spinkel vandaks, Smalbladet vandstjerne og Blærerod. Den nordlige del er domineret af ferskvandsarter, der også tåler svag saltpåvirkning, og det er kun her der findes Hjertebladet vandaks, Børstebladet vandaks, Brodbladet vandaks, Kransnål og Rørhinde

Værnengene og TipperneRediger

På Værnengene og Tipperne er der 5 lavvandede søer. De fire mindre "Sjap søer" (på mellem 5-10 ha) og den noget større sø Værnsande på omkring 200 ha.

FredningerRediger

Hele Ringkøbing Fjord blev fredet i 1985 for at sikre fjordens samlede naturværdier. Denne fredning er senere revideret i 1996. Fredningen omfatter 29.100 ha, hvoraf 827 ha er landarealer [1]. Allerede i 1768 overtog staten den nordlige del af Tipperhalvøen, som i 1898 blev fredet, og i 1947 blev Nymindestrømmen syd for Nymindegab fredet [2]

Videre forløbRediger

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Ringkøbing-Skjern- , og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.8 Hovedvandopland Ringkøbing Fjord [3].

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger