Wikipedia:Administratorer

(Omdirigeret fra Wikipedia:ADMIN)
Denne side i en nøddeskal
En administrator er en almindelig bruger, som har ekstra værktøjer til brug i bekæmpelsen af hærværk. Desuden gør administratorernes erfaring, at de ofte er i stand til at vejlede efter dansk Wikipedias normer og regler.
Genveje:
WP:ADM
WP:ADMIN
WP:SYSOP

En administrator – også kaldet sysop eller forkortet til admin – er en bruger, der har nogle ekstra værktøjer, som især kan bruges til hærværksbekæmpelse. MediaWiki, softwaren der driver Wikipedia, tillader alle at gøre langt de fleste ting, såsom at oprette og redigere sider samt at uploade filer, men der findes enkelte ting med restriktioner. For eksempel kan almindelige brugere ikke redigere beskyttede sider, slette sider og deres historik og formene bestemte brugere adgang til at redigere.

For at kunne benytte disse funktioner, skal man have administratorrettigheder. Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratorrettigheder til dem, der gerne vil have den, og som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har udvist kendskab til Wikipedias politikker og normer. Administratorrettighederne er især nyttige for brugere, som deltager i hærværksbekæmpelse. Administratorværktøjerne bør benyttes sparsomt og med forsigtighed; hvis en sag kan løses uden, er det som regel bedst.

Selvom administratorerne har adgang til de ekstra værktøjer, betyder det ikke, at deres ord og meninger har større vægt end andres i diskussioner, afstemninger og lignende, eller at de kan bruge værktøjerne, som de har lyst til. Som for alle andre brugere skal der være konsensus om administratorernes handlinger. Når handlingerne er i overensstemmelse med etablerede politikker og normer er den konsensus ofte implicit, men den skal altid være til stede. Administratorerne er dog i visse afstemninger de eneste, der har stemmeret. De er også de eneste der kan ansøge om at blive bureaukrater.

Administratorer er ofte brugere med stor erfaring og mange redigeringer bag sig, samtidig med at de ofte også bruger længere tid på Wikipedia end gennemsnitsbrugere, hvorfor de vil kunne bistå med råd, angive normer, besvare spørgsmål og lignende.

Hvis du har brug for hjælp fra en administrator, f.eks. med en redigeringskrig, en vandal eller andet som administratorerne kan hjælpe med, kan du bede om hjælp på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance.

Hvad kan administratorer?

redigér

Patruljere

redigér
 
En upatruljeret ændring

Redigeringer foretaget af uregistrerede brugere og registrerede brugere, som ikke er autopatruljerede, markeres af systemet som upatruljerede. Der vises for administratorer et rødt flag ved upatruljerede redigeringer. Administratorer kan patruljere upatruljerede ændringer, hvilket fjerner det røde flag og dermed viser andre administratorer, at redigeringen er blevet tjekket af en administrator. Det varier blandt administratorerne, hvor grundigt patruljerede ændringer gennemgås: nogle tjekker kun for åbenlyst hærværk, før de patruljerer en redigering, andre undersøger også, om ændringer eller tilføjelser er faktuelt, sprogligt eller på anden vis kvalitetsmæssigt korrekte.

Udover administratorerne har patruljanter også adgang til patruljeringsværktøjet, som desuden omfatter tilbagerulning. Administratorer, patruljanter, botter samt brugere i gruppen autopatruljerede er alle autopatruljerede, dvs. at deres redigeringer ikke markeres som upatruljerede af systemet.

Slette og gendanne sider

redigér
  Uddybende artikel: Hjælp:Sletning
 
Slet- og beskyt-fanebladet
 
Sletningsformular

Administratorer kan slette og gendanne sider på Wikipedia. Når en side slettes skjules den for læsere og almene brugere, men systemet gemmer dens indhold og historik, og administratorer kan som de eneste tilgå disse. I det tilfælde at en sletning ønskes omgjort, kan en administrator gendanne siden, hvorved sidens indhold og historik fremstår som før den blev slettet. Sletning bruges til at fjerne uønskede eller overflødige sider, f.eks. artikler om emner, som vurderes at være unotable, eller sider oprettet i forbindelse med hærværk.

Administratorer må slette sider egenhændigt, hvis siderne vurderes at være så åbenlyst i strid med Wikipedias politikker og normer, at sletningen vil være fuldstændig ukontroversiel, og at diskussion derfor vil være unødvendigt og overflødigt. Det kunne f.eks. være sider oprettet udelukkende med det formål at udøve hærværk eller at chikanere personer. Det kan også være reklamerende eller fejloprettede sider, artikler om åbenlyst unotable emner eller mange andre slags sider. Det er op til den enkelte administrator at vurdere, om en sletning vil være tilstrækkeligt ukontroversiel til, at det er i orden at foretage den uden forudgående diskussion, men hvis der efterfølgende viser sig at være uenighed om sletningen, bør diskussionen tages.

Sletninger og gendannelser, som ikke er åbenlyst ukontroversielle, må foretages, hvis der er etableret konsensus om det, f.eks. ved et sletningsforslag på WP:SLET.

Massesletning

redigér

Værktøjet Speciel:Nuke giver administratorerne mulighed for at slette alle sider oprettet for nylig af en given bruger eller ip-bruger. Dette skal gøres meget varsomt, eftersom der godt kan være gode sider på listen.

Sammenskrive historik

redigér

Administratorerne kan samle artikelhistorik så f.eks. 2 artikler om samme emne kan slås sammen og få flyttet hver deres historik med ind i en fælles artikel med fælles historik. Når/hvis det systemteknisk bliver muligt, kan sammenskrivningsrettigheder evt. også gives til nogle menige brugere. Ønsker om samling af artikelhistorik skrives her: Hjælp-diskussion:Samling af artikelhistorik.

Bemærk! Det er besluttet, at der ikke længere samles historikker.

Ændre visningen af valgte historikpunkter

redigér
 
Specialsiden 'Versionssletning'
  Uddybende artikel: Hjælp:Versionssletning

Administratorer kan i sidehistorikken og i versionsforskellene finde en (vis/skjul)-knap, med hvilken de kan skjule valgte sideversioners indhold, redigeringsopsummeringer, og bidragyderens brugernavn/IP-adresse. Det bruges bl.a. ved fjernelse af ophavsretsligt beskyttet materiale eller personlige oplysninger.

Skjule vandalisme fra seneste ændringer-listen

redigér

Som administrator kan man skjule vandalisme fra seneste ændringer-listen ved at føje &bot=1 til slutningen af den url der fremkommer når man vælger en brugers brugerbidrag, for eksempel http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciel:Contributions&target=Michael&bot=1. Når man så klikker på [tilbagefør X redigeringer] vil både tilbagerulningen af redigeringen og den originale redigering forsvinde fra den normale seneste ændringer-liste. Man kan dog stadig se disse redigeringer ved under seneste ændringer at vælge vis robotter. Det er kun meningen denne funktion skal anvendes, hvis en bruger har vandaliseret et stort antal sider (man definerer selv hvad et stort antal er).

Blokere brugere

redigér
 
Specialsiden 'Bloker adresse'
 
Specialsiden 'Ophæv blokering af bruger'

Administratorer har mulighed for at blokere for brugeres redigeringsadgang. Det gøres via blokeringssiden, som enten kan tilgås direkte eller via link på brugeres bidragssider. Blokering er et voldsomt indgreb, som bør bruges særligt varsomt, og altid i henhold til Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning. Blokering bruges typisk mod vandaler og særligt kværulante brugere, som trods gentagne henstillinger forstyrrer Wikipedia. Blokeringer bør altid begrundes og bør vær ikke være unødigt lange. Ofte løser en blokering på få timer problemet, især i tilfælde af hærværk fra ip-brugere. Se retningslinjerne for blokeringer på Wikipedia:Vejledning for administratorer#Taksering af blokeringer.

Blokeringer kan ses i listen over seneste ændringer samt på Speciel:Blokerede adresser og Speciel:Loglister/block.

Se også:

Beskytte sider

redigér
  Uddybende artikel: Hjælp:Beskyttelser
 
Beskyttelsesformular

Ved hjælp af funktionen beskyt side kan administratorer beskytte en side, således at enten kun registrerede brugere eller kun administratorer kan ændre indholdet. Dette strider egentlig mod wikiens principper, og det bruges derfor kun, hvis det er strengt nødvendigt, f.eks. ved redigeringskrige eller på sider, som er særligt udsat for hærværk. Man kan se hvilke sider, der er beskyttede i listen over beskyttede sider.

Udbryder der en redigeringskrig på en side mellem to eller flere bidragsydere, kan det være nødvendigt at beskytte siden. Begrund beskyttelsen på artiklens diskussionsside. Har en administrator selv deltaget i debatten (forhåbentlig ikke redigeringskrigen) om den pågældende side, bør beslutningen om at beskytte siden så vidt muligt overlades til en neutral administrator.

Slettede sider som gentagent forsøges genoprettet, kan beskyttes imod genoprettelse, ved at beskytte dem efter de er blevet slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Redigere MediaWiki-navnerummet

redigér

MediaWiki-navnerummet indeholder nogle særlige ting som vedrører selve MediaWiki-softwaren, bl.a. kan teksten i Wikipedias brugergrænseflade oversættes til dansk her. En liste over alle beskederne er tilgængelig. I dag oversættes MediaWiki almindeligvis på translatewiki.net. Navnerummet er beskyttet, så kun administratorer og brugerfladeredaktører kan rette sider i det, fordi nogle af dem kan ændres, så hele Wikipedia går ned.

Ændre visse brugerrettigheder

redigér
 
Billede af at ændre brugerrettigheder som administrator, derfor er nogle grupper grå da administrator ikke har tilladelse.

Administratorer kan tildele og fratage medlemskab af brugergrupperne patruljanter, autopatruljerede og ip-blokeringsundtagelser. Medlemskab af gruppen autopatruljerede må tildeles og fratages af administratorer efter forgodtbefindende. Ved fratagelse bør administratoren, som har tildelt medlemskabet, informeres, især hvis tildelingen er sket for nylig. Diskuter evt. fratagelsen før den effektueres – enten individuelt med den tildelende administratorer eller blandt administratorerne generelt. Medlemskab af patruljantgruppen reguleres efter reglerne på Wikipedia:Patruljanter#Tildeling af patruljantrettigheder. Der findes ikke faste regler eller procedurer for tildeling og fratagelse af ip-blokeringsundtagelsesrettigheden, men praksis er, at den tildeles ved anmodning, såfremt der er et reelt behov for det.

Hvordan bliver jeg administrator?

redigér

Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til ansøgere som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer. Administratoradgang tildeles af bureaukrater efter almindelig konsensus blandt registrerede brugere. Bureaukraten kan nægte administratoradgang, hvis det vurderes at afstemningsreglerne er blevet misbrugt. Vil du gerne være administrator, så lav en ansøgning om administratorstatus og så vil en bureaukrat sørge for resten.

Hvordan træder jeg tilbage som administrator?

redigér

Hvis du gerne vil træde tilbage som administrator, skal du følge vejledningen og fremsætte anmodning om fjernelse af administratorrettighederne på MetaWiki: Requests for permissions, removal of access. Herefter vil dine administratorrettigheder blive fjernet af en steward.

Administratorfejl

redigér

Prøv dialog

redigér

Hvis du mener, at en administrator har misbrugt sine privilegier, bør du som første trin skrive en besked til ham/hende og bede om en forklaring – enten med mailfunktionen eller på vedkommendes diskussionsside. Nytter det ikke, kan du oprette en anmodning på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance, hvorefter andre administratorer vil vurdere sagen og om nødvendigt omgøre den pågældende sletning eller blokering mv., når sagen er drøftet færdig.

Dette gælder også for administratorer, idet hovedreglen er, at administratorer ikke omgør hinandens sletninger eller blokeringer. I stedet tager man diskussionen som nævnt oven for.

I nødstilfælde

redigér

I nødstilfælde – hvis den pågældende administrator ikke svarer hurtigt og/eller hvis fejlen virker åbenlyst urimelig eller har stærkt uheldige konsekvenser – kan sletningen eller blokeringen omgøres. Der bør i disse tilfælde lægges en besked til den første administrator om årsagen til omgørelsen og afhængigt af sagens karakter oprettes en meddelelse på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance om hændelsen, så andre kan kommentere det.

Redigeringskrig/suspendering

redigér

Hvis en administratorhandling bliver omgjort af en anden administrator er det ikke tilladt for den første administrator at genindføre den gamle (eller en lignende) handling uden diskussion med den anden administrator med henblik på at opnå administratorkonsensus.

Såfremt en administrator deltager i en "redigeringskrig" og bliver ved med at genindføre administratorhandlinger uden at drøfte det med andre administratorer, så kan administratorstatussen inddrages midlertidigt af en steward efter anmodning fra en bureaukrat eller i særlige tilfælde en anden administrator. Eventuelt kan den pågældende blot blokeres idet en administrator ikke kan ophæve en blokering af sin egen brugerkonto. Det eneste en blokeret administrator kan foretage sig, er at blokere den administrator, der blokerede vedkommende.

Hvis en administrator bliver suspenderet, skal det diskuteres, om den/de pågældende administrator/-er skal have sin/deres administratorstatus tilbage, eller om der skal indledes en egentlig procedure med permanent fratagelse.

Fratagelse af administratorret

redigér

En administrator kan få frataget sin administratorret, såfremt en afstemning tilkendegiver det eller såfremt administratoren har været inaktiv i mindst 210 dage.

Fratagelse ved afstemning

redigér

Hvis en administrator suspenderes, eller hvis en eller flere brugere mener, at en administrator bør have frataget sin administratorret, så oprettes der et indlæg herom på Landsbybrønden eller evt. på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. Hvis der er seks registrerede brugere, der ønsker det, oprettes der en formel afstemning herom.

En afstemning rejses på Wikipedia:Afstemninger. Reglerne for stemmeberettigelse kan ses på Wikipedia:Afstemningsprocedure#Stemmeberettigede.

Når der er gået mindst én uge, konkluderer en bureaukrat og tager kontakt til forvalterne på metawiki for at få effektueret en besluttet fratagelse. Fratagelse sker, hvis der er mindst 2/3 af de registrerede brugere, der deltager i afstemningen, der støtter fratagelsen. Såfremt der ikke er nogen bureaukrater der har reageret på afstemningen 14 dage efter afstemningens start, på trods af at de er blevet informeret, kan afstemningskoordinatoren vælge at tage kontakt til forvalterne i stedet for. I disse tilfælde skal koordinatoren informere forvalterne om den manglende bureaukrataktivitet.

Fratagelse ved inaktivitet

redigér

I 2011 blev det besluttet, at en administrator kan få sin administratorret frataget efter mindst 210 dages inaktivitet efter følgende model:

 

På et tidspunkt kan en administrator holde op med at være aktiv. Når vedkommende har været inaktiv i mindst 180 dage, sættes skabelonen {{IliveAdm}} på pågældendes diskussionsside. Såfremt administratoren ikke reagerer inden for 30 dage, efter at skabelonen er sat på diskussionssiden, påsættes skabelonen {{FratagAdm}} på diskussionssiden og en anmodning om fratagelse oprettes på Meta.

English
redigér

Administrators can have their access revoked if they are inactive for 210 days. This was decided by a vote here: Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer 2.

 • After 180 days of inactivity the template {{IliveAdm}} is placed on the administrator's user talk page, thus it is possible for the administrator to act on it.
 • After this, 30 additional days must pass before the administrator can have their status revoked. The template {{FratagAdm}} should appear on the administrator's user talk page.

Administratorer

redigér

Den dansksprogede udgave af Wikipedia har i øjeblikket i alt 25 administratorer, markeret med "(Administrator)" i listen over registrerede brugere. Hvis der står et tal, der er én højere end i nedenstående liste, er der tale om Bruger:SteenthAdmBot, der i givet fald har midlertidig administratorstatus. Bruger:Misbrugsfilter er ikke talt med, da det er en systembruger, der ikke kontrolleres af et menneske.

Vi har i øjeblikket følgende administratorer:

 1. Amjaabc (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 2. Asger (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 3. Brandsen (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 4. Celtics (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 5. Glenn (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 6. Hjart (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 7. InsaneHacker (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 8. Jan Friberg (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 9. Jørgen (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 10. Kaare (disk | bidrag | e-mail | verificer) (bureaukrat, tjekbruger)
 11. KnudW (disk | bidrag | e-mail | verificer) (tjekbruger)
 12. Masz (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 13. Medic (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 14. MGA73 (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 15. Necessary Evil (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 16. Nico (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 17. Pugilist (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 18. Ramloser (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 19. Pelle S.H. (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 20. Sarrus (disk | bidrag | e-mail | verificer) (bureaukrat)
 21. Savfisk (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 22. SimmeD (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 23. Steenth (disk | bidrag | e-mail | verificer) (bureaukrat, brugerfladeredaktør)
 24. Thomas81 (disk | bidrag | e-mail | verificer)
 25. Økonom (disk | bidrag | e-mail | verificer)

Du kan se en samlet liste over administratorspecifikke handlinger her.

Inaktive administratorer

redigér

Administratorer der ikke har bidraget i mindst 180 dage. Disse administratorer har modtaget en notifikation på deres brugerdiskussionsside. Hvis de inden for 30 dage efter dens indsættelse ikke foretager nogen redigeringer, vil {{FratagAdm}} blive indsat på administratorens brugerdiskussionsside, hvorefter en steward vil blive anmodet om at fratage administratorstatussen. Dette blev besluttet ved afstemning på Wikipedia:Afstemninger/Inaktive administratorer 2.

Tilbagetrædelse

redigér

Hvis man som administrator har tænkt sig at forlade Wikipedia, er det en god skik at skrive det på sin brugerside og bede om at få frataget rettighederne.

Se også

redigér