Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er et EU-habitatområde (H52) omfatter den nordøstlige del af Horsens Fjord, og kattegatkysten mod nord op til Hov samt havet og øerne ud for. Natura 2000-området har et areal på i alt 45.823 hektar hvoraf 81 ha er statsejet.

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Alroe fra sydvest.jpg
Alrø set fra sydvest
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Odder Horsens og Hedensted Kommuner
Areal 45.823 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

BeskrivelseRediger

Hovedparten af området er også fuglebeskyttelsesområde (F36) og ramsarområde (R13). I fjorden ligger øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø, som alle er lave og flade med strandenge og laguner langs kysterne. Mens Alrø og Hjarnø er domineret af intensivt landbrug, ophørte landbrugsmæssig udnyttelse af Vorsø for over 50 år siden, og øen henligger som urskov. Havområdet er relativt lavvandet og indeholder flere rev og holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund. Mod sydøst i området ligger øen Endelave, hvis nordspids, Øvre, er fredet.

Mellem Endelave og Tunø er der lave sandgrunde, der blottes ved ebbe. Uden for fjorden opbygges rev og holme. Store, veludviklede stenrev findes ved Søby Rev og ved Endelave.

På land findes der på alle områdets øer og på nordsiden af Horsens Fjord store veludviklede strandenge med enkelte kystlaguner.

 
Fra det fredede område Horskær

NaturbeskyttelseRediger

Af det samlede areal på 45.823 hektar er de 718,7 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

Desuden er der 236,3 ha skov.

Der findes i alt fire fredninger i Natura 2000-området: Et fredet område på Øvre på Endelave, en lille del af en større fredning på nordsiden af Horsens Fjord, en fredning ved Horskær[1] og en del af en mindre fredning ved Hou. Derudover er der også 3 natur- og vildtreservater: Vorsø Naturreservat, Lerdrup Bugt Vildtreservat og Endelave Vildtreservat.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 36Rediger

(Y = ynglefugle, T = trækfugle)


Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Natura 2000-området ligger i Odder, Horsens og Hedensted Kommuner, og naturplanen er koordineret med vandplanen for hovedvandopland Horsens Fjord 1.9 Horsens Fjord.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger