Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genveje:
WP:F
WP:FB

Et forbud kan i særlige tilfælde være nødvendigt. Fra tid til anden opstår der situationer med bidragsydere som ikke opfører sig konstruktivt eller på anden måde forstyrrer encyklopædiens arbejde, men ikke i en så alvorlig grad at de bør blokeres. I disse tilfælde kan det være fordelagtigt at pålægge brugeren et mere snævert forbud. På denne side kan du se de forskellige typer forbud og restriktioner, og under hvilke omstændigheder de kan implementeres.

I modsætning til blokering og bandlysning er forbud ikke "tekniske restriktioner" som automatisk udelukker en bruger fra at gøre bestemte ting. Dog har de samme "vægt" som blokeringer, og hvis en bruger overtræder et forbud kan en administrator blokere dem jf. takseringsreglerne. Formålet med forbud er at give administratorer og fællesskabet en bredere vifte af værktøjer til at håndtere problemstillinger da den eneste anden sanktion er en blokering.

Forbudstyper redigér

Selv om de forskellige forbudstyper er præsenteret her som værende "absolutte" (altså at man fuldstændig udelukkes fra at gøre en bestemt ting), kan de sagtens justeres og gradueres. F.eks. kan man pålægge en bruger kun at redigere artikler inden for et bestemt emne x antal gange om dagen. Denne liste er ej heller afgrænsende, og det at en restriktion ikke står på listen er ikke ensbetydende med at den ikke kan tages i brug.

Forbud mod at redigere Wikipedia (N/A) redigér

Denne type forbud gælder alle sider på Wikipedia og effektueres typisk gennem bandlysning eller blokering. Denne type forbud kan kun implementeres på traditionel vis (formel og uformel administratorkonsensus) og er kun beskrevet her for fuldstændighedens skyld. Normalt er den pågældende brugers diskussionside undtaget, se mere på WP:Politik for blokering og bandlysning.

Forbud mod at redigere en bestemt artikel/side (artikel/sideforbud) redigér

Genveje:
WP:ASF
WP:AF
WP:SF

Under denne type sanktion forbydes en bruger at redigere en (eller flere) bestemt(e) artikel(er)/side(r). Normalt gælder dette kun selve artiklen/siden, men hvis det er relevant kan den pågældende artikel/sides diskussionside også inddrages i forbuddet (hvis dette er tilfældet skal det stå i forbuddet). Denne type sanktion er nyttig hvis en bruger kun har opført sig problematisk i forbindelse med en bestemt artikel eller side men ellers opfører sig konstruktivt.

Ordet "artikel" dækker over sider i artikelnavnerummet, ordet "side" dækker over alle andre navnerum.

Forbud mod at redigere sider relateret til et bestemt emne (emneforbud) redigér

Genvej:
WP:EF

Denne type sanktion forbyder en bruger at foretage redigeringer, flytninger og sideoprettelser forbundet med et emne hvor deres bidrag har været ukonstruktive og forstyrrende, samtidig med at de stadigvæk kan bidrage til resten af Wikipedia. Medmindre andet er angivet dækker denne type forbud alle sider (ikke kun artikler) der omhandler emnet, samt dele af andre sider der har med emnet at gøre. Hvis en bruger f.eks. er blevet forbudt at skrive om rumfart gælder det altså ikke kun artiklen om Rumfart, men også ting som:

  • Artikler og lister der har med rumfart at gøre, f.eks. Rumfærge og listen over Apollo-missioner, samt deres diskussionsider.
  • Rumfarts-relaterede kategorier (f.eks. Kategori:Rumfart og dennes underkategorier), samt ændring af kategorier på rumfarts-relaterede artikler.
  • Projektsider (WikiProjekter, Portaler etc.) der beskæftiger sig med rumfart.
  • Dele af andre artikler der beskæftiger sig med emnet, selv om resten af indholdet ikke har noget at gøre med rumfart. F.eks. er det okay at redigere Houston så længe man ikke rør ved passager der nævner rumcentret der ligger ved byen.
  • Diskussioner og forslag relaterede til rumfart på Wikipedia. F.eks. et sletningsforslag om en astronaut, redigeringsopsummeringer samt brugerens egen brugerside og brugerdiskussionside (inkl. (bruger)sandkasser).

Emneforbud omhandler ikke kun encyklopædi-relaterede emner. Eksempelvis kan man nedsætte et emneforbud mod at beskæftige sig med skabeloner, lister, kategorisering, lokal autoritetsdata mm.

Forbud mod at kommunikere med en anden bruger (kommunikationsforbud) redigér

Genvej:
WP:KF

Formålet med denne type forbud er at stoppe en konflikt mellem to eller flere brugere. Man kan vælge at forbuddet kun skal gælde den ene bruger (A må ikke kontakte B, men B må gerne kontakte A) eller begge brugere (A og B må ikke kontakte hinanden) Brugere der er underlagt denne restriktion må ikke:

  • skrive på hinandens bruger og brugerdiskussionsider;
  • svare på hinandens indlæg i diskussioner;
  • hentyde til eller kommentere hinanden alle steder på Wikipedia;
  • fjerne hinandens redigeringer, hverken gennem tilbagerulning eller på andre måder;
  • anvende "tak"-funktionen på hinandens redigeringer.

Udstedelse af forbud redigér

Genvej:
WP:UF

Forbud kan udstedes på 3 forskellige måder: Gennem konsensus blandt brugere, som betingelse for ophævelse af en blokering/bandlysning, og frivilligt.

Gennem konsensus redigér

Diskussion om hvorvidt en bruger skal pålægges et forbud skal oprettes på WP:Forbud/Anmodninger. Det forventes at diskussioner om forbud kun igangsættes hvis andre forsøg på at adressere problematisk opførsel (henvendelser på brugerens diskussionside, input fra brugere der ikke har været involveret i konflikten mfl.) har slået fejl. Den/de bruger(e) som vil blive ramt af forbuddet skal informeres om den verserende diskussion på deres diskussionsside. Under diskussionen skal det også drøftes hvorvidt et evt. forbud skal være tidsbegrænset eller på ubestemt tid.

Efter mindst 3 dage konkluderer en administrator hvorvidt der er konsensus om et forbud, og særskilt om der er konsensus om varighed. Hvis der er konensus om et forbud, men ikke om forbuddets varighed, vil det gælde 93 dage fra forbuddets start. Forbud kan ikke pålægges gennem flertalsafstemning. Alle forbud skal noteres på siden WP:Forbud/Aktive forbud.

Hvis en bruger som er pålagt et forbud gennem konsensus mener at de har forbedret deres opførsel, kan de anmode om at få løftet et forbud (uanset hvornår forbuddet ellers ville udløbe), ligeledes på WP:Forbud/Anmodninger. Brugeren skal redegøre for hvorfor et forbud ikke længere er nødvendigt og gerne gøre deltagerne i den tidligere forbuds-diskussion opmærksom på den nye anmodning. De samme regler for konklusion nævnt ovenfor gælder her.

Som betingelse for ophævelse af en blokering/bandlysning redigér

Jf. WP:Politik for blokering og bandlysning#Betinget ophævelse af blokeringer kan en administrator vælge at sætte visse betingelser for ophævelse af en brugers blokering. Administratorer kan også vælge at ophæve en bandlysning under visse betingelser. Disse registreres ligesom andre forbud på WP:Forbud/Aktive forbud. Mere detaljerede retningslinjer kan findes i blokeringspolitikken.

Frivilligt redigér

Hvis en bruger anser det som værende fornuftigt at han eller hun underlægges et forbud kan en anmoding om dette oprettes på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance. Der behøves ikke konsensus for udstedelse af frivillige forbud, men det at en bruger er underlagt et frivilligt forbud fritager dem ikke fra at der nedlægges et strengere forbud ved konsensus.

Frivillige forbud kan ikke ophæves af den pågældende bruger alene: Hvis brugeren ønsker forbuddet ophævet skal de oprette en ny anmodning, og en administrator skal sige god for at forbuddet ophæves. Denne ordning eksisterer så en bruger ikke vilkårligt kan ophæve et frivilligt forbud.