Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke

Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er et Natura 2000-område der består af habitatområderne H135 og H244, fuglebeskyttelsesområderne F94 (Sejerø Bugt og Nekselø) og F99 (Saltbæk Vig) og har et areal på 445 km². Omtrent 88 % af området udgøres af vandarealet i Sejerø Bugt (390 km²) og Saltbæk Vig (16 km²), resten (ca. 12 %) er landareal med en kystlinje på ca. 63 km. Cirka 230 ha ejes af Staten, det meste af Naturstyrelsen. Sejerøbugten er også udpeget som Ramsarområde. Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.1 Kalundborg[1] i Kalundborg og Odsherred Kommuner. [2]

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke
Hove-2009.jpg
Udsigt over Sejerøbugten ved Høve
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Kalundborg og Odsherred Kommuner
Areal 44.500 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 144
Arter
Habitatområde nr. 135
Habitatområde nr. 144
Fuglebeskyttelsesområde nr. 94
Fuglebeskyttelsesområde nr. 99
Oversigtskort
Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke ligger i Sjælland
Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke
Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Landarealerne domineres især af kystmorfologiske strukturer som laguner, klitter samt overdrev udviklet på kystskrænter og randmoræner. Saltbæk Vig er en naturlig lagune, som med dæmninger er afskåret fra Sejerø Bugt. Lagunedannelse pågår ligeledes i bunden af Nekselø Bugt (Sanddobberne) og Sejerø Bugt (Korevlen mv.).

Inddæmmede arealer omkring Saltbæk Vig har sekundært skabt strandenge og rigkær af meget stor naturkvalitet. Et stort rigkær sydøst for Saltbæk Vig rummer hele fire arter fra udpegningsgrundlaget og en række sjældne planter, som ikke er en del af udpegningsgrundlaget, men som illustrerer områdets store biologiske værdi:

Af andre fine terrestriske lokaliteter i området kan nævnes skrænterne på Nekselø samt Eskebjerg Vesterlyng, som er et enestående værdifuldt klitlandskab med meget lang ubrudt græsningskontinuitet, og som huser en meget stor forekomst af den prioriterede naturtype enebærklit samt et stort antal sjældne og rødlistede plantearter.

Af arter som ikke er på udpegningsgrundlaget, men som er med til at karakterisere særligt fine forekomster af naturtyper på udpegningsgrundlaget kan bl.a. nævnes *stilk-månerude (ca. 150 planter set i 2013)

På Eskebjerg Vesterlyng, ved Kaldredkæret og på Store Vrøj findes endvidere små bestande af sommerfuglen fransk bredpande. Arten er national ansvarsart og rødlistet i kategorien kritisk truet, men er ikke på områdets udpegningsgrundlag. Området rummer yderligere en række vigtige naturområder, som Sanddobberne, strandenge ved Tranevejle, Korevlen og overdrevOrdrup Næs. Sanddobbernes sandtanger er potentielle ynglelokaliteter for havterne, som er på udpegningsgrundlaget, men også for den rødlistede dværgterne, som ikke er en del af områdets udpegningsgrundlag.

En af Vestsjællands meget fine og velbevarede indlandsoverdrev findes i Bjergene[3] og Veddinge Bakker. Her vokser bl.a. bakkegøgelilje som er en typisk art på naturtypen surt overdrev, store bestande af ansvarsarten Nikkende Kobjælde samt en 1000-tallig bestand af orkideen hyldegøgeurt (rødlistet som sårbar). Ingen af de nævnte arter er på udpegningsgrundlaget.

Ved Diesebjerg i Veddinge Bakker findes et meget artsrigt kildevæld med en usædvanlig rigdom af orkideer en stor bestand af majgøgeurt og en af Danmarks blot tre forekomster af den rødlistede orkide langakset trådspore. Disse er ej heller en del af områdets udpegningsgrundlag, men er med til at illustrere den høje kvalitet af naturtyperne på udpegningsgrundlaget. På selve Diesebjerg vokser Vellugtende Skabiose (rødlistet som sårbar).

På Nekselø yngler den sjældne klokkefrø. Her findes endvidere nedenfor Ørnekul en forekomst af skæv vindelsnegl.[2]

FredningerRediger

Der er flere store fredninger i Natura 2000-området. Saltbæk Vig er fredet med det formål at beskytte fuglelivet og områdets botaniske værdier.[4] Hele Eskebjerg Vesterlyng er fredet med henblik på at bevare områdets særprægede natur.[5] Hele Nekselø er fredet[6] foruden det meste af Ordrup Næs inklusive Plateauet, Næbbet og det meste af Sanddobberne[7] samt betydelige arealer i Veddinge Bakker[8] og i Bjergene[9]. Der til kommer fredninger hele lagunesystemet omkring Korevlen[10] i bunden af Sejerø Bugt. Endelig bør nævnes de to hedeområder Ellinge Lyng og Overby Lyng som begge er fredede og som ganske vist ikke ligger indenfor Natura 2000-området, men klods op af og i naturlig sammenhæng med området øvrige natur. Alleshavebugten blev i 1993 udlagt til vildtreservat med jagtforbud med henblik på at sikre området som rasteplads for vandfugle.[11][12]

Se ogsåRediger

Kilder og henvisningerRediger