Spiritualitet

(Omdirigeret fra Spirituel)

Spiritualitet kommer af det latinske ord "spiritus" (ånd, inspiration), og det betyder det samme som "åndelighed". Spiritualitet bruges som betegnelse for det at leve et åndeligt liv.[1] I dag bruges begrebet spiritualitet også gerne til at betegne en form for åndelighed, der kan hvile på intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle eller religiøse erfaringer, der er uafhængige af en etableret religion.

Thomas Aquinas i kristen spiritualitet
Stående Buddha

Man har kendt til spirituelle praksiser og teorier siden oldtiden. De seneste årtier har spiritualitet fået en stor udbredelse i Vesten, og der findes i dag både religiøse, alternative, ateistiske, psykologiske og videnskabelige tilgange til spiritualitet.

Moderne spiritualitetRediger

Begrebet spiritualitet har vundet meget frem i de senere årtier, men der findes ikke nogen alment accepteret definition af, hvad ordet dækker over[2]. Nogle forbinder begrebet spiritualitet med organiseret eller ikke-organiseret religion, mens andre modstiller de to begreber og mener, at spiritualitet og religion er to forskellige fænomener, der ikke har eller ikke behøver at have noget med hinanden at gøre [3].

Der findes i dag mange forskellige tilgange til spiritualitet, hvoraf nogle er religiøse, mens andre er ateistiske, filosofiske eller udtryk for en individuel indgangsvinkel til åndelig søgen. Den spirituelle opblomstring er således mangfoldig, og mange tilgange har ikke andet til fælles end interessen for en form for åndelighed, der ofte defineres forskelligt. Flere tilgange er ligefrem direkte uenige med hinanden, for eksempel religiøse og ateistiske tilgange.

Religiøs og sekulariseret spiritualitet i det 21. århundredeRediger

En del af den moderne spiritualitet er forankret i en videreførelse eller genoplivning af den åndelige tradition inden for kristendommen eller andre religioner. For eksempel oplever kristendommens spiritualitet i disse år en form for renæssance.[4] Den kristne spiritualitet blomstrer således op over hele verden, både inden for katolicismen og protestantismen samt i andre sammenhænge.

De senere år har oprindeligt spirituelle praksiser fra hinduismen og buddhismen også vundet stor udbredelse i Vesten. Det gælder især meditation og yoga, hvor det religiøse indhold ofte fjernes[5].

Folkekirken og højskolebevægelsenRediger

Genopdagelsen af den kristne spiritualitet findes blandt andet inden for dele af den danske folkekirke.[6][7][8] Det viser sig blandt andet ved en genoplivning af kristen meditation. Stadig flere af folkekirkens medlemmer tager spiritualiteten til sig, og mange er særligt interesseret i kristen spiritualitet, hvor man kan supplere et almindeligt liv med åndelige øvelser. Ifølge forskere er den nye spiritualitet ikke en konkurrent til folkekirkens kristendom, da medlemmerne blander de to former.[9]

Den samme genopdagelse gælder inden for den danske folkehøjskole, hvor nogle enten forsøger at genoplive den spirituelle dimension i N.F.S. Grundtvigs tanker[10] eller prøver at vende højskolen mod en nyere spiritualitet.

Det alternative og New AgeRediger

En del af det spirituelle kaldes det alternative, fordi det både går ud over de konventionelle religioner, den etablerede lægevidenskab og den etablerede naturvidenskab[11]. Det alternative er ikke en bestemt bevægelse men en lang række forskelligartede grupper og retninger, og det omfatter alt fra økologi, holisme og veganisme til homøopati, biorytmer, auralæsning, astrologi, tarotkort, tro på reinkarnation og zoneterapi.

Især i slutningen af det 20. århundrede bestod en del af det alternative dog af New Age, der var en bredtfavnende betegnelse for en række beslægtede tilgange til spiritualitet, som mente, at en ny harmonisk tidsalder var på vej[12]. Betegnelsen blev lanceret af Alice Bailey i 1932, og bevægelsen begyndte for alvor at brede sig med musicalen Hair og sangen Aquarius fra 1967. New age bevægelsen blev stor i 1970`erne og 1980`erne og omfattede forskellige grupper, individer og strømninger. Et de fælles kendetegn var dog en tro på, at der fandtes en fælles, religiøs kerne i alle religioner. Bevægelsen var også præget af en tro på, at der findes en kosmisk guddommelighed, der blandt andet manifesterede sig som "energier". Den var tillige fokuseret på, at mennesket kunne udfolde sin åndelighed via bestemte meditationsteknikker og en særlig opmærksomhed. I Danmark havde New Age bevægelsen blandt andet samlet sig om tidsskriftet Nyt Aspekt.[13]

I det 21. århundrede anvendes betegnelsen New Age stort set ikke længere, og bevægelsen er næsten forsvundet og blevet erstattet af mere individualistiske syn, der ikke sætter deres lid til en utopi om en fuldkommen harmonisk tidsalder[14].[15]

Det alternative omfatter også den moderne mysticisme, som omhandler ikke-rationelle erfaringer. En kendt dansk mystiker er Lars Muhl, hvis forfatterskab handler om esoterisk mysticisme[16].

Selvudvikling og selvhjælpRediger

En anden stor del af den nye spiritualitet har været rettet mod selvudvikling eller selvhjælp. Den mest kendte forfatter på området er tyskeren Eckhart Tolle. I midten af 2011 toppede Tolle således den amerikanske bestesellerliste med 3,4 millioner solgte eksemplarer af bogen New Earth[17]. Tolles tilgang er ikke religiøs eller overtroisk, men har især fokus på at leve i nuet, og mange af hans bøger er oversat til dansk, for eksempel Nuets kraft[18] og Lev i nuets kraft.[19]

Spirituel psykologi og psykoterapiRediger

 
En meditation

Noget af den moderne spiritualitet er psykologisk[20][21] eller psykoterapi, og ofte orienteret mod udviklingen af bevidstheden, nærværet eller opmærksomheden. Dette strækker sig meget bredt, blandt andet fra dele af den kognitive terapi over Carl Gustav Jung og dybdepsykologien til Stanislav Grof, Ken Wilber og den transpersonlige psykologi.

En kendt kognitiv tilgang er mindfulness, som er en spirituel praksis, hvor man træner opmærksomheden. Internationalt har især den amerikanske læge Jon Kabat-Zinn markeret sig med en videnskabelig underbygning af mindfulness.[22] Hans tilgang kaldes også MBSR (mindfullness baseret stress reduktion), og flere af hans bøger er blevet oversat til dansk.

Den spirituelle psykologi går historisk tilbage til den amerikanske psykolog William James (1842-1910), der viste, at man kunne undersøge religiøse og spirituelle erfaringer videnskabeligt[23]. Andre vigtige pionerer var Carl Gustav Jung og Rudolf Steiner, og i dag er den spirituelle psykologi flere steder en del af den videnskabelige psykologi[24]

I Danmark har den spirituelle psykoterapi og den spirituelle psykologi hovedsageligt været repræsenteret af Jes Bertelsen[25], der grundlagde Vækstcentret i Nørre Snede. Bertelsen har søgt at undersøge sindets natur ved at integrere østlig og vestlig psykologi. I de senere år har Bertelsen især haft fokus på meditationstræning. En anden central figur er Ole Vedfelt, der har beskæftiget sig med bevidsthed og drømme[26]. Han er uddannet jungiansk analytiker, og hans egen tilgang kaldes kybernetisk psykologi. Desuden kan nævnes Finn Nordentoft[27], der har skrevet om dybdepsykologi. Endelig kan også nævnes Kisser Paludan og Rikke Hertz samt flere andre.[28] [29]

Spirituel ateisme / ateistisk spiritualitetRediger

Der findes også internationalt en tilgang til den moderne spiritualitet, som er eksplicit ateistisk[30][31][32][33][34]. Den findes blandt andet i Steve Antinoffs bog Spiritual Atheism fra 2010[35], i vicepræsidenten for den ateistiske alliance Mark Guras bog Athetist meditation. Atheist Spirituality fra 2015[36], samt hos den amerikanske forfatter Sam Harris[37],[38] der er bachelor i filosofi og har en doktorgrad i neurovidenskab. En anden vigtig repræsentant for den spirituelle ateisme er den franske filosof André Comte-Sponville, der har skrevet bøgerne Den lille bog om ateistisk spiritualitet (The little book of Atheist Spirituality) og Ateistisk spiritualitet (le esprit de l’atheisme) .[39] [40]

Den spirituelle ateisme er ikke knyttet til nogen religion, men afviser det overnaturlige og baserer sig gerne på empirisk videnskab. Den spirituelle ateisme kan spores tilbage til de tyske filosoffer Friedrich Nietzsche[41] og Arthur Schopenhauer[42]. Andre, som forskeren Teemu Taira fra universitetet i Helsinki, påpeger, at den spirituelle ateisme er vokset ud af strømningen New Atheism[43].

Eksistentiel og filosofisk spiritualitetRediger

Endelig er en del af den moderne spiritualitet meget eksistensterapeutisk eller eksistensfilosofisk og handler om den enkeltes søgen efter et personligt ståsted og en dybere eller overordnet mening med tilværelsen. Denne forståelse findes blandt andet hos den østrigske filosof og psykiater Viktor Frankl og den hollandsk-britiske psykolog og filosof Emmy van Deurzen.[44]

Der findes også en anden filosofisk spiritualitet, der fokuserer på at opnå et mere sandt og smukt liv. Denne forståelse findes blandt andet hos den franske filosofihistoriker Pierre Hadot[45] og den franske filosof Michel Foucault.[46]

I Danmark findes spirituel eksistenstænkning og filosofisk spiritualitet hos Anders Dræby.[47] Han viser i bogen Livskunsten, hvordan man kan opnå en opvågning fra et åndeligt søvngængerliv. Det gør man ved at forholde sig til døden, overvinde sin selviskhed og finde sit kald i livet[48]. Hans tilgang er globalt orienteret og inddrager også indsigter fra indisk filosofi, kinesisk filosofi, islamisk filosofi og kristendom[49].

Spirituel feminisme og feminin spiritualitetRediger

Den spirituelle feminisme opstod i 1970'erne og omfatter forestillinger om, at feminisme og kvindefrigørelse skal være spirituel[50]. Der er et stærkt voksende fokus på kvindelig spiritualitet, og California Institute of Integral Studies har et ph.d.-program for filosofi og religion på området. Den voksende interesse kan ses i sammenhæng med, at kvinder statistisk set er væsentligt mere interesserede i spiritualitet en mænd[51].

Den feminine spiritualitet omhandler blandt andet moderskabets kraft, det mystiske element i det kvindelige, kvindelig frugtbarhed og menstruationscyklussen. Blandt kendte forfattere er Edith Stein[52], Karen Tate[53], og Marion Woodman[54].

I Danmark har Majbritte Ulrikkeholm skrevet bogen Gudindens genkomst[55], som handler om det kvindelige som en åndelig og guddommelig kraft. Bogen anviser således det kvindelige som en særlig spirituel vej.

Teosofi og antroposofiRediger

Teosofien blev grundlagt i det 19. århundrede af Helene Petrovna Blavatsky som en esoterisk lære[56], der blandt andet beskæftiger sig med en række parapsykologiske fænomener, såsom clairvoyance, telekinese og astrallegemer.

Rudolf Steiner brød med teosofien og grundlagde antroposofien, der lagde vægt på åndelig erkendelse[57].

ÅndsvidenskabRediger

En del forskere har i moderne tid sat sig for at videnskabeliggøre menneskets åndelige liv. Der findes forskellige anvendelser af ordet åndsvidenskab, der dog alle vokser ud af tysk filosofi. Den ældste og mest udbredte blev anvendt af den tyske filosof G. W. F. Hegel og videreudviklet af den tyske teolog og filosof Wilhelm Ditlhey (1833-1911).[58] Hans betegnelse `Geisteswissenschaft` er en betegnelse for de videnkaber, der beskæftiger sig med menneskets kultur, bevidsthed og frembringelser. Det drejer sig især om humaniora og samfundsvidenskaber. Den tyske filosof Rudolf Steiner (1861-1925) var inspireret af Dilthey og videreudviklede hans begreb om åndsvidenskab til at omfatte en form for videnskab, der både undersøger menneskets kultur, liv og ikke-sanselige bevidsthedsfænomener.

I Danmark sås en anden tendens i Martinus´ åndsvidenskab.[59] Begrebet "åndsvidenskab" brugtes her som en videnskabelig og logisk tilgang til menneskets åndelige liv, en sammenhængende forståelse af menneskets liv, verden og naturen.[60] For Martinus hænger åndsvidenskab og naturvidenskab tæt sammen.

Empirisk videnskabelig forskningRediger

De senere år er der bedrevet en stigende mængde empirisk forskning om spiritualitet. Der er både tale om kvalitativ og kvantitativ forskning, for eksempel neurovidenskabelig forskning.[61] [62]. I bogen Neuroscience, Consciousness and Spirituality viste en række internationale forskere, hvordan det er muligt at undersøge spiritualitet med udgangspunkt i den naturvidenskabelige hjerneforskning. Ligeledes viser den britiske hjerneforsker og professor i psykiatri Digby Tantam i bogen The Interbrain: Embodied Connections Versus Common Knowledge fra 2018, at nogle af de spirituelle traditioners grundantagelser kan bekræftes af hjerneforskningen[63]. Stadig flere naturvidenskabsmænd fremhæver da også, at spiritualitet og naturvidenskab kan integreres[64]. Den nyere empiriske forskning omfatter blandt andet spiritualitetens rolle for konventionel sundhed, sygepleje og sygdomsbehandling,[65][66][67][68] samt for forståelsen af intuition[69][70]. Der findes desuden flere videnskabelige studier, der påviser den empiriske evidens for effekten af metoder som meditation og mindfullness.[71][72]

Spiritualitet i lægevidenskaben og det konventionelle sundhedsvæsenRediger

De senere år er der opstået en stigende interesse for spiritualitet inden for den etablerede lægevidenskab og det konventionelle sundhedsvæsen. Der findes ikke alene et voksende spirituelt netværk for læger i sundhedsvæsenet i Danmark[73], der hedder SOL. De mere moderate spirituelle praksiser som mindfulness har også fået en stigende indflydelse i det danske sundhedsvæsen. Der bruges således mindfulness i den offentlige psykiatri[74], ligesom Bedre Psykiatri[75] og Psykiatrifonden anbefaler metoden[76]. Mange danskere får desuden henvisning til mindfullness-behandling for stress og andet gennem sygesikringen.

UdbredelseRediger

Undersøgelser viser, at spiritualiteten vokser over hele den vestlige verden[77].

En undersøgelse af den amerikanske befolkning fra 2017 viste, at andelen af befolkningen, der er spirituelle, er markant voksende[78]: 27% opfattede sig som spirituelle, men ikke som religiøse, 48% opfattede sig både som spirituelle og religiøse, 6% som kun religiøse, og 19% som hverken var spirituelle eller religiøse. Ifølge en amerikanske undersøgelse fra 2014, tror 80% af den amerikanske befolking på liv efter døden. [79]

En dansk undersøgelse fra 2013 viste, at befolkningen ikke er blevet mere sekulære over de sidste 30-40 år, men at spiritualiteten vokser, mens kristendommen går tilbage:[80] Op mod 70% af danskerne er enten religiøse eller spirituelle, 20-25% har ikke taget endelig stilling, mens 5-10% af befolkningen er ateister. Ifølge den danske værdiundersøgelse fra 2017, tror 39% af den danske befolkning, at der findes liv efter døden[81].

Disse undersøgelser bekræfter teorier om det postsekulære samfund, hvor sekulariseringen er vendt[82].

KritikRediger

For nogle årtier siden eksisterede der en forholdsvis bred kritik af det alternative og New Age. I dag er New Age svundet ind, og eftersom den nyere spiritualitet omfatter alt fra religiøse til ateistiske og naturvidenskabelige tilgange, findes der ingen udpræget eller samlet kritik af den moderne spiritualitet. Dog har især den konservative religion flere steder vendt sig imod den spirituelle opblomstring, som den opfatter som en trussel mod traditionel religion.[77]

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

 1. ^ "Spiritualitet" (Ordbog over det danske sprog)
 2. ^ "Hvad betyder spiritualitet" (Kristeligt Dagblad)
 3. ^ Paul Heelas (1995): The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. WB
 4. ^ "Hvad er kristen spiritualitet" (Kristendom.dk)
 5. ^ Der findes omfattende litteratur, der diskuterer vestliggørelse, og den mest anerkendte litteratur omfatter blandt andre Joseph Goldstein: One Dharma. The energing Western Buddhism; HarperOne 2003; James Coleman: The New Buddhism. The Western transformation of an Ancient tradition; Oxford University Press 2002 og Martin Baumann: Western Buddhism; University of California Press 2002
 6. ^ Nanna Schelde: "Kristen spiritualitet får en renæssance" (Kristeligt Dagblad, 6. juni 2009)]
 7. ^ Folkekirken bliver spirituel - Indland
 8. ^ "Folkekirkens medlemmer tager den alternative spiritualitet til sig" (Kristeligt Dagblad)
 9. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirkens-medlemmer-tager-den-alternative-spiritualitet-til-sig-0
 10. ^ Gomde højskole
 11. ^ "Det alternative (Femina.dk)
 12. ^ https://www.religion.dk/leksikon/new-age
 13. ^ Nyt Aspekt
 14. ^ Massimo Introvigne (2015): New Age & Next Age. ISBN: 9788838447754
 15. ^ "Next Age" (cesnur.org)
 16. ^ Gralstrilogien (Lindhardt & Ringhof 2012)
 17. ^ https://www.cbc.ca/news/entertainment/eckhart-tolle-tops-winfrey-s-book-club-bestseller-list-1.1048239
 18. ^ Eckhart Tolle: Nuets kraft; Borgens Forlag 1997
 19. ^ Eckhart Tolle: Leve i nuets kraft; Borgens Forlag 2004
 20. ^ (universityofsantamonica.edu)
 21. ^ "Columbia program merges therapy and spirituality" (nytimes.com)
 22. ^ fx Jon Kabat-Zinn: Mindfulness Meditation for Everyday Life; Piatkus, 2001; ISBN 0-7499-1422-X
 23. ^ James, William: The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature; London and Bombay: Longman, Green and Co, 1902.
 24. ^ A Mukhopadhyay: "The Science of Spiritual Psychology" (International Journal of Psychology and Behavioural Science 2017)
 25. ^ Jes Bertelsen: Dybdepsykologi 1-4, 1978-1983
 26. ^ Drømmenes dimensioner (1989, 2002, 2007) Bevidsthed - bevidsthedens niveauer(1996)
 27. ^ Finn Nordentoft (2003). Dybdepsykologi. Frydenlund
 28. ^ Ole Vedfeldt: Drømmenes dimensioner (Gyldendal, 2007); Ole Vedfeldt: Din guide til drømmenes verden (Gyldendal, 2012).
 29. ^ Malene Fenger-Grøndahl: "Psykolog med øje for det spirituelle" (kristeligt-dagblad.dk, 11. marts 2017)
 30. ^ Geoff Crocker: "On Atheist Spirituality"; Journal for the Study of Spirituality, Volume 5, 2015 - Issue 2
 31. ^ Crossbreeding Atheism with Spirituality: Notes on Soviet and Western Attempts
 32. ^ Taira, T. 2012. Atheist Spirituality: A Follow-on from New Atheism? In: Ahlbäck, T (ed.), Post-Secular Religious Practices, 388–404. Turku: Donner Institute for Religious and Cultural History.
 33. ^ "Spiritual Atheism" (urbandictionary.com)
 34. ^ The Center For Spiritual Atheism
 35. ^ S. Antinoff: Spiritual Atheism; Counterpoint, 2010
 36. ^ Mark Gura: Atheist Meditation. Athetist Spirituality; InnerAction Press LLC 2015; ISBN 978-1-939691-23-1
 37. ^ "Can atheists spiritual Sam Harris reignites long running debate" (religionnews.com)
 38. ^ Sam Harris: Searching for Spirituality Without Religion; Black Swan 2015
 39. ^ André Comte-Sponville: L'esprit de l'athéisme (2006)
 40. ^ Andre Comte-Sponville: The little book of Atheist spirituality; Penguin Books
 41. ^ Friedrich Nietzsche: Således talte Zarathustra; Det lille Forlag 1999
 42. ^ Arthuer Shopenhauer: Verden som vilje og forestilling; Gyldendal 2005
 43. ^ T. Taira: "Atheist Spirituality: A Follow-on from New Atheism?" (i: Ahlbäck, T (ed.): Post-Secular Religious Practices, s. 388–404; Turku: Donner Institute for Religious and Cultural History 2012.
 44. ^ Emmy van Deurzen-Smith: Existential Counselling & Psychotherapy in Practice; London: Sage 2012
 45. ^ Pierre Hadot: Exercices spirituels et philosophie antique; Bibliothèque de l'évolution de l'humanité 2002
 46. ^ "Boer Bruge Foucault: forstå spirituelle opblomstring finder sted i vesten i dag" (information.dk)
 47. ^ Anders Dræby, Livskunsten - filosofien om at vågne op til livet, 2018, Akademisk Forlag
 48. ^ "vi kan alle gøre verden til et mere kærligt sted" (Kristeligt Dagblad.dk)
 49. ^ "Livskunsten" - skrevet af ANDERS DRAEBY - Reviewed by / anmeldt af FLEMMING ANDRE PHILIP RAVN - TIDSSKRIFTET EPSILON - Tidsskrift for samfundsdebat, eksistens, eksistenstaenk...
 50. ^ "Feminist spirituality"(encyclopedia.com)
 51. ^ "Den spirituelle verden er overbefolket af kvinder (Kristeligt Dagblad.dk)
 52. ^ "is there a specifically feminine spirituality an exploration of edith steins thesis" (catholiceducation.org)
 53. ^ Karen Tate (2014). Voices of the Sacred Feminine: Conversations to Re-Shape Our World. Changemakers Books
 54. ^ Marion Woodmand (1997): Dancing in the Flames.Shambala
 55. ^ Ulrikkeholm: Gudindens genkomst
 56. ^ H. P. Blavatsky Nøglen til Teosofien, 2udg. 1890 – (dansk overs. 2009 af en anonym gruppe)
 57. ^ "Antroposofi.dk". Arkiveret fra originalen 29. december 2019. Hentet 29. december 2019.
 58. ^ Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Frankfurt am Main; Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und Geschichte IN Gesammelte Schriften band 1, Göttingen 2006
 59. ^ Ole Therkelsen: Martinus, Darwin og intelligent design, s.17
 60. ^ Martinus Livets bog. Martinus Institut
 61. ^ Andrew Newberg: "The neuroscientific study of spiritual practices" (Front Psychol. 2014; 5: 215)
 62. ^ Wallach, 2011, Neuroscience, Consciousness, Spirituality, Springer
 63. ^ Digby Tantam, Jessica Kingsley Publishers (January 18, 2018)
 64. ^ "hjerneforsker: videnskaben udelukker ikke det spirituelle" (dr.dk)
 65. ^ Christina Puchalski, The role of spirituality in health care, Baylor University Medical Center Proceedings. 2001 Oct; 14(4): 352–357
 66. ^ Carl Thoresen: "Spirituality and health: What’s the evidence and what’s needed?" (Annals of Behavioral Medicine, February 2002, Volume 24, Issue 1, s. 3–13)
 67. ^ W. McSherry: "The principal components model: a model for advancing spirituality and spiritual care within nursing and health care practice" (Journal of Clinical Nursing, 2006 Jul;15(7):905-17)
 68. ^ J. Beuscher: "Using spirituality to cope with early-stage Alzheimer's disease" (West J Nurs Res. 2009 Aug;31(5):583-98)
 69. ^ C. Harteis: "Intuitive expertise: Theories and empirical evidence" (Educational Research Review, Volume 9, June 2013, s. 145-157)
 70. ^ Carl Nierenberg: "The Science of Intuition: How to Measure 'Hunches' and 'Gut Feelings' " (LiveScience 2016).
 71. ^ Mindfulness-based psychotherapies: a review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry , Volume 40, 2006 - Issue 4
 72. ^ "Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training"; Consciousness and Cognition, Volume 19, Issue 2, June 2010, s. 597-605
 73. ^ http://www.solidanmark.dk/
 74. ^ "Introduktion til mindfulness". Arkiveret fra originalen 15. august 2018. Hentet 14. august 2018.
 75. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 15. august 2018. Hentet 14. august 2018.
 76. ^ ""Hvad er mindfulness" (psykiatrifonden.dk)". Arkiveret fra originalen 15. august 2018. Hentet 14. august 2018.
 77. ^ a b Are there dangers in being 'spiritual but not religious'? - CNN.com
 78. ^ "more americans now say theyre spiritual but not religious" (pewresearch.org, 9.6.2017)
 79. ^ https://www.nbcnews.com/better/amp/ncna542966
 80. ^ "Danskerne tror på lidt af hvert" (b.dk)
 81. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-og-tro/trods-mange-aars-sekularisering-tror-stadigt-flere-paa-et-liv-efter-doeden
 82. ^ Kyrlezhev, Aleksandr. “The Postsecular Age: Religion and Culture Today.” Trans. Joera Mulders and Philip Walters. Religion, State and Society 36.1 (2008): 21-31

LitteraturRediger

 • Bailey, Alice (1994). Undervisning i den nye tidsalder. Esoterisk Center. ISBN 87-88365-21-2
 • Bertelsen, Jes (1978-83). Dybdepsykologi 1-4. Borgen, ISBN 87-418-4768-7
 • Comte-Sponville, Andre (2006): L'esprit de l'athéisme. Livre de Poche
 • Comte-Sponville, Andre (2008). The little book of Atheist spiritualitet. Penguin Books
 • Deurzen, Emmy Van (1999). Eksistentiel samtale og terapi. Hans Reitzels Forlag. ISBN 87-412-3097-3
 • Dræby, Anders (2011). Livskunsten. Filosofien om at vågne op til livet. Akademisk Forlag. ISBN 978-87-500-5082-7
 • Hadot, Pierre (2002). Exercises spirituels philosophie et antique. Biblioteque. ISBN 2851210394
 • Harris, Sam (2015). Searching for Spirituality without Religion. Black Swan
 • Kabat-Zinn, Jon (2001). Mindfullness Meditation for Everyday Life. Piatkus
 • Lama, Dalai (2018). Where Buddhism Meets Neuroscience: Conversations with the Dalai Lama on the Spiritual and Scientific Views of Our Minds. Shambala, ISBN 1559394781
 • Muhl, Lars (2002): Seeren fra Andalusien. Lindhardt og Ringhof
 • Nietzsche, Friedrich (1999). Således talte Zarathustra. Det lille Forlag
 • Nordentoft, Finn (2004). Dybdepsykologi. Frydenlund. ISBN 87-7887-138-7
 • Shopenhauer, Arthur (2005). Verden som vilje og forestilling. Gyldendal, ISBN 87-02-02162-5
 • Tolle, Eckhart (1997). Nuets kraft. Borgens Forlag, ISBN 978-87-21-03430-6
 • Tolle, Eckhart (2004). Lev i nuets kraft. Borgens Forlag.
 • Walach, Harald & Stefan Schmidt & Jonas Wayne (Eds.) (2011). Neuroscience, Consciousness and Spirituality. Holland: Springer